پروتزهاي متحرك

پروتزهاي متحركها پروتزهایی هستند که شب ها از دهان خارج می شوند تا نسوج زیرین استراحت کنند. این پروتزها شامل اوردنچرهاي متكي بر ايمپلنت، پروتز هاي كامل و پروتز هاي پارسيل مي باشند. اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت پروتزهای متحرکی هستند که بر روی 2 یا تعداد بیشتری ایمپلنت قرار می گیرند و جهت بازسازی دندانی و نسجی استفاده می شوند. با استفاده از ایمپلنت ها گیر اینگونه پروتزها بیشتر از دست دندان یا پروتز کامل می باشد و ایمپلنت ها جلوی تحلیل بیشتر استخوان را نیز می گیرند.

پروتزهای پارسیل دارای اجزای فلزی و آکریلی می باشند و در افرادی استفاده می شود که تعداد زیادی از دندانهای خود را کشیده ولی تعدادی دندان باقیمانده در دهان دارند و تمایلی به قرار دادن ایمپلنت نیز ندارند.